Zaposleni učitelji

ZAPOSLENI UČITELJI v šolskem letu 2021/22

Azzeh Samir, prof., Violončelo
Dominko Nina, prof., Petje
Gnezda Domen, mag., Kitara
Germ Ana, BA, PLES – plesna pripravnica, balet
Gnezda Ana, prof., Klavir, Korepeticije,
Kramberger Simon, prof., Pozavna, Tuba, Komorna igra
Kranjc Erik mag., Tolkala
Lašič Stanislav, prof., Trobenta, Rog
Matjašič Hermina, prof., Violina, Komorna igra
Munda Janez, BA, Harmonika
Novak Simon, prof., Trobenta, Evfonij, Komorna igra
Prejac Mojca, prof., Kitara, Komorna igra
Raj Dejan, Diatonična harmonika
Rot Ambrož Klavir, Korepeticije, Komorna igra
Slejko Darja, prof., Klavir, Korepeticije,
Štebih Medeja, prof., Flavta, Komorna igra
Vizjak Vlasta, prof., Glasbena pripravnica, Nauk o glasbi, Komorna igra
Zelenjak Bojan, prof., Klarinet, Kljunasta flavta, Komorna igra
Zver Gregor, MA, Saksofon, Komorna igra
Katja Žibrat, prof., Klavir, Nauk o glasbi, Solfeggio

Administrativno osebje:

Tajnica VIZ IV: Alenka Trstenjak
Računovodkinja: Eva Štuhec

Tehnično osebje:

Čistilka: Darinka Sagaj, Kovačič Milena
Hišnik-čistilec: Danijel Blagovič

 

Šolski sklad

Dejavnost šolskega sklada je pridobivanje sredstev iz prispevkov staršev, občanov, donacij, zapuščin in iz drugih virov. Namen sklada je financiranje dejavnosti in potreb posameznega razreda ali oddelka, ki niso sestavina izobraževalnega programa oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev, nakup nadstandardne opreme, zviševanje standarda pouka in podobno.

Sklad za opravljanje dejavnosti pridobiva sredstva tako, da obvešča javnost, predvsem pa starše učencev o potrebah  po nakupu posebne opreme, ki je potrebna pri izvajanju izobraževalnih programov, potrebah po zvišanju standarda pouka, za kar iz rednih virov ni dovolj sredstev.

 Načrt dela Šolskega sklada za šolsko leto 2021/22:

Pridobivanje sredstev:

  • preko položnic – prostovoljni prispevki staršev,
  • prošnje za donacije podjetjem;

Po sklepu Upravnega odbora šolskega sklada GŠ Slavka Osterca Ljutomer, na 3. seji, dne 21. 9. 2021, starši prispevajo v šolski sklad po svojih zmožnostih. Priporočena višina prispevka staršev v šolski sklad je 10,00 € v šolskem letu.

SKLEP 4/3: V šolskem letu 2021/2022 se pošljejo položnice enkrat v tem koledarskem letu v začetku oktobra, ter v primeru ugodnih epidemioloških razmer še na spomlad. Prav tako se pošljejo prošnje za donacije podjetjem.

SKLEP 5/3:

V šolskem letu 2021/2022 se namenijo sredstva iz šolskega sklada za zvišanje standarda pouka in nakup instrumentov. Upravni odbor Šolskega sklada bo o svojem delu in poslovanju enkrat letno, ob zaključnem računu, poročal Svetu zavoda.

POROČILO O DELU ŠOLSKEGA SKLADA GŠSOL 2020/21

 

 

Šolska knjižnica – instrumenti

ŠOLSKA KNJIŽNICA – INSTRUMENTI

V šoli si učenec lahko izsposodi notno literaturo iz knjižnice oziroma notnega arhiva pri svojem učitelju. Fotokopiranje not je prepovedano.

Možnost izposoje inštrumentov:
Klavir: pianino
Godala: violina, violončelo;
Trobila: trobenta, pozavna, rog, bariton, tuba;
Pihala: flavta, klarinet, saksofon;
Harmonika: klavirska harmonika;

Ob začetku posameznega šolskega leta starši podpišejo potrdilo – reverz za izposojo inštrumenta, ki velja do nakupa lastnega inštrumenta. Praviloma izposojamo inštrument le v začetku šolanja učenca (1. razred), razen pri godalih, kjer je rok izposoje lahko daljši.

 

 

Varnost ter pravice in dolžnosti učencev

Varnost učencev

Šola poskrbi za varnost učencev s tem, da je objekt, učila, oprema in naprave v skladu z veljavnimi normativi in standardi, ki zagotavljajo varno izvajanje dejavnosti.
Oblikuje oddelke in skupine učencev v skladu z normativi in standardi za glasbene šole.
V prostorih šole in na šolskih površinah je prepovedano kajenje, uživanje alkohola, drog in drugih psihogenih sredstev. Prav tako je prepovedano njihovo prenašanje in razširjanje.

Pravice in dolžnosti učencev

• da obiskujejo pouk in pridobivajo kakovostno znanje;
• da se pri pouku upošteva njihova radovednost ter razvojne značilnosti, predznanje in individualne sposobnosti;
• da dobijo pri svojem delu sprotno, pravično in utemeljeno povratno informacijo;
• da sodelujejo pri ocenjevanju;
• da se lahko svobodno in brez negativnih posledic izrečejo o vseh vprašanjih iz življenja in dela šole, ki jih zadevajo;
• da so zaščiteni pred vsemi oblikami nasilja;
• da imajo zdravo, vzpodbudno in varno delovno okolje;
Dolžnosti učencev
• da redno in točno obiskujejo pouk in druge vzgojno- izobraževalne dejavnosti;
• da upoštevajo pravila hišnega reda;
• da spoštujejo pravice drugih učencev in delavcev šole;
• da nastopajo na šolskih in drugih nastopih, določenih z izobraževalnim programom;
• da vnaprej obveščajo šolo in učitelja o drugih javnih zunajšolskih nastopih;
• da prispevajo k ugledu šole;
• da varujejo in ohranjajo premoženje šole, lastnino učencev in delavcev šole.

Učenec, ki ne izpolnjuje svojih obveznosti, je lahko izključen iz glasbene šole. O izključitvi učenca odloča učiteljski zbor. Učenec je lahko izključen iz glasbene šole tudi v primeru, če starši ali skrbniki ne plačujejo prispevka – šolnine, ki ga določi Svet zavoda. V tem primeru o izključitvi odloča ravnatelj. Učenec je dolžan nastopati na nastopih, ki jih šola organizira v skladu z izobraževalnim programom. Če učenec nastopa na drugih javnih nastopih izven organizacije glasbene šole, je dolžan o tem obvestiti glasbeno šolo in pridobiti njeno soglasje.

Želimo, da učenci obiskujejo tudi koncerte, na katerih sami ne nastopajo ter ostale koncerte resne glasbe izven šole. Učenca, ki se odlikuje s svojim znanjem, uspehi ali drugim delom, glasbena šola lahko pohvali oziroma nagradi. O pohvalah in nagradah na predlog učiteljskega zbora odloča ravnatelj šole.

Hišni red

Število učencev in organizacija pouka

V šolskem letu 2021/22 je skupaj vpisanih 291 učencev.

Glasbena pripravnica (GP): 4
Plesna pripravnica I., II., III.: 32
Balet – I. do VI. 25
Instrumentalni pouk: 230

Dislocirani oddelki : Križevci 33
Veržej 15
Razkrižje 27
Število oddelkov: 15,10
Število učencev po instrumentih:
Klavir (55), harmonika (16), violina (20), violončelo (13), kitara (29), flavta (19), klarinet (13), saksofon (8), trobenta (11), rog (1), pozavna (11), bariton (1), tolkala (10), kljunasta flavta (5), diatonična harmonika (11), petje (7).
Pouk je individualen in poteka dvakrat tedensko 20, 30 ali 45 minut. Skupinski pouk (glasbena pripravnica, plesna pripravnica, balet, nauk o glasbi in solfeggio) poteka enkrat ali dvakrat tedensko 45, 60 ali 90 minut (odvisno od števila učencev v skupini).

 

Velikost pisave
Kontrast