Svet staršev
Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v javnem vrtcu oziroma šoli oblikuje svet staršev. Tehnično in finančno podporo za delovanje sveta staršev zagotavlja vrtec oziroma šola. Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka.
Glasbena šola Slavka Osterca Ljutomer, 21.03.2021

Svet staršev šteje 7 članov, ki jih sestavljajo:

  1. KAROLINA ŠTEFANEC; karolina.stefanec@gmail.com
  2. ALENKA MUŽINČIČ ZVER; alenka.m.zver@gmail.com
  3. JANA KRIŽANIČ; janakrizanic@gmail.com
  4. BOJANA GOVEK KRIŽANIČ; bojana.govek@gmail.com
  5. MATEVŽ KAUČIČ; matevz.kaucic@gmail.com
  6. ANJA ROŠKER HORVAT; anja.horvatr@gmail.com
  7. RAJKO ŠIMONKA; rajko@prips.si

 

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

66. člen svet staršev

(neuradno prečiščeno besedilo)

(1) Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v javnem vrtcu oziroma šoli oblikuje svet staršev. Tehnično in finančno podporo za delovanje sveta staršev zagotavlja vrtec oziroma šola.

(2) Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka.

(3) Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj.

(4) Svet staršev:

– predlaga nadstandardne programe,

– daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,

– sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja vrtca oziroma šole, vzgojnega načrta, pri pravilih šolskega reda ter da mnenje o letnem delovnem načrtu;

– daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja,

– razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,

– obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,

– voli predstavnike staršev v svet vrtca oziroma šole in druge organe šole;

– lahko sprejme svoj program dela sodelovanja s šolo, zlasti glede vključevanja v lokalno okolje;

– v dogovoru z vodstvom šole lahko ustanavlja oziroma oblikuje delovne skupine,

– opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

(5)Sveti staršev se lahko povežejo v lokalne oziroma regionalne aktive svetov staršev. Lokalni oziroma regionalni aktivi svetov staršev lahko ustanovijo nacionalno zvezo aktivov.

Velikost pisave
Kontrast