Skok na osrednjo vsebino

Svet staršev
Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v javnem vrtcu oziroma šoli oblikuje svet staršev. Tehnično in finančno podporo za delovanje sveta staršev zagotavlja vrtec oziroma šola. Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka.
Glasbena šola Slavka Osterca Ljutomer, 21.03.2021

SVET STARŠEV

ŠOLSKO LETO 2023/2024

predsednik Jernej Pečnik,
namestnica predsednice Bojana Govek Vidovič.

ODDELEK ZA KLAVIR
Sara Zelko

ODDELEK ZA HARMONIKO, DIATONIČNO HARMONIKO
Tamara Govedič

ODDELEK ZA GODALA
Liljana Fajdiga

ODDDELEK ZA KITARO
Jernej Pečnik

ODDELEK ZA PIHALA
Bojana Govek Vidovič

ODDELEK ZA TROBILA IN TOLKALA
Matevž Kaučič

ODDELEK PLES
Milojka Vaupotič Kučan

ODDELEK PETJE
Klavdija Divjak Ferčec.

 

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

66. člen svet staršev

(neuradno prečiščeno besedilo)

(1) Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v javnem vrtcu oziroma šoli oblikuje svet staršev. Tehnično in finančno podporo za delovanje sveta staršev zagotavlja vrtec oziroma šola.

(2) Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka.

(3) Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj.

(4) Svet staršev:

– predlaga nadstandardne programe,

– daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,

– sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja vrtca oziroma šole, vzgojnega načrta, pri pravilih šolskega reda ter da mnenje o letnem delovnem načrtu;

– daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja,

– razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,

– obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,

– voli predstavnike staršev v svet vrtca oziroma šole in druge organe šole;

– lahko sprejme svoj program dela sodelovanja s šolo, zlasti glede vključevanja v lokalno okolje;

– v dogovoru z vodstvom šole lahko ustanavlja oziroma oblikuje delovne skupine,

– opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

(5)Sveti staršev se lahko povežejo v lokalne oziroma regionalne aktive svetov staršev. Lokalni oziroma regionalni aktivi svetov staršev lahko ustanovijo nacionalno zvezo aktivov.

Dostopnost