Skok na osrednjo vsebino

Svet staršev
Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v javnem vrtcu oziroma šoli oblikuje svet staršev. Tehnično in finančno podporo za delovanje sveta staršev zagotavlja vrtec oziroma šola. Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka.
Glasbena šola Slavka Osterca Ljutomer, 21.03.2021

Svet staršev 2022/2023: predsednica Karolina Štefanec, namestnica predsednice Bojana Govek Vidovič

  1. Karolina Štefanec (harmonika, diatonična harmonika), Ulica ob progi 8, 9240 Ljutomer, 031 606 424 karolina.stefanec@gmail.com
  2. Pečnik Jernej (kitara), Ul. ob progi 002, 9240 Ljutomer, 031783437 lotmerk@gmail.com
  3. Bojana Govek Vidovič (oddelek pihala), Ul. 9 maja 11, 9240 Ljutomer, 040 717 038 bojana.govek@gmail.com
  4. Matevž Kaučič (oddelek trobila in tolkala), Gresovščak 6, 9240 Ljutomer, 051 349 077 matevz.kaucic@gmail.com
  5. Milojka Vaupotič Kučan (oddelek ples), Kidričeva 70, 9240 Ljutomer, 041346786 milojka.vaupotic-kucan@gfml.si
  6. Sara Zelko (oddelek klavir),Grossmanova ulica 2, 9240 Ljutomer, 070447232 meandi4@gmail.com
  7. Liljana Fajdiga (oddelek godala), Viktorija Kukovca 5, 9240 Ljutomer, 041669061 liljana.fajdiga@gfml.si  
  8. Klavdija Divjak Ferčec (oddelek petje), Dobrava 5, 9242 Križevci pri Ljutomeru, 070740990 klavdija.divjak@gmail.com

 

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

66. člen svet staršev

(neuradno prečiščeno besedilo)

(1) Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v javnem vrtcu oziroma šoli oblikuje svet staršev. Tehnično in finančno podporo za delovanje sveta staršev zagotavlja vrtec oziroma šola.

(2) Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka.

(3) Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj.

(4) Svet staršev:

– predlaga nadstandardne programe,

– daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,

– sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja vrtca oziroma šole, vzgojnega načrta, pri pravilih šolskega reda ter da mnenje o letnem delovnem načrtu;

– daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja,

– razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,

– obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,

– voli predstavnike staršev v svet vrtca oziroma šole in druge organe šole;

– lahko sprejme svoj program dela sodelovanja s šolo, zlasti glede vključevanja v lokalno okolje;

– v dogovoru z vodstvom šole lahko ustanavlja oziroma oblikuje delovne skupine,

– opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

(5)Sveti staršev se lahko povežejo v lokalne oziroma regionalne aktive svetov staršev. Lokalni oziroma regionalni aktivi svetov staršev lahko ustanovijo nacionalno zvezo aktivov.