Skok na osrednjo vsebino

Svet Zavoda
Svet šole imenuje in razrešuje ravnatelja šole, sprejema program razvoja šole, letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi, sprejme letno poročilo o samoevalvaciji šole, odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov, obravnava poročila o vzgojni oziroma izobraževalni problematiki, odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja, obravnava zadeve, ki mu jih predloži učiteljski zbor, šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih, svet staršev in opravlja druge naloge, določene z zakonom in aktom o ustanovitvi.
Glasbena šola Slavka Osterca Ljutomer, 15.10.2009

Člani sveta zavoda 2023-2024

Svet zavoda šteje 11 članov, ki jih sestavljajo:

Predstavniki občine:
1. DANIEL GEDER,
2. STANISLAV KAUČIČ,
3. NATAŠA FILIPIČ.

Predstavniki Sveta staršev:
1. PEČNIK JERNEJ,
2. SARA ZELKO,
3. BOJANA GOVEK VIDOVIČ.

Predstavniki šole:
1. BOJAN ZELENJAK (predsednik), bojan.zelenjak@gssol.si
2. SIMON KRAMBERGER (namestnik predsednika), simon.kramberger@gssol.si
3. ANA GERM, ana.ger,@gssol.si
4. JANEZ MUNDA, janez.munda@gssol.si
5. DANIJEL BLAGOVIČ, danijel.blagovic@gssol.si

Svet šole imenuje in razrešuje ravnatelja šole, sprejema program razvoja šole, letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi, sprejme letno poročilo o samoevalvaciji šole, odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov, obravnava poročila o vzgojni oziroma izobraževalni problematiki, odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja, obravnava zadeve, ki mu jih predloži učiteljski zbor, šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih, svet staršev in opravlja druge naloge, določene z zakonom in aktom o ustanovitvi.

Dostopnost