Svet Zavoda
Svet šole imenuje in razrešuje ravnatelja šole, sprejema program razvoja šole, letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi, sprejme letno poročilo o samoevalvaciji šole, odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov, obravnava poročila o vzgojni oziroma izobraževalni problematiki, odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja, obravnava zadeve, ki mu jih predloži učiteljski zbor, šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih, svet staršev in opravlja druge naloge, določene z zakonom in aktom o ustanovitvi.
Glasbena šola Slavka Osterca Ljutomer, 15.10.2009

Člani sveta zavoda 2022-2023

Svet zavoda šteje 11 članov, ki jih sestavljajo:

Predstavniki občine:
1. DANIEL GEDER; daniel.geder@gmail.com
2. STANISLAV KAUČIČ; misekovi@gmail.com
3. NATAŠA FILIPIČ; natasa.filipic@gmail.com

Predstavniki Sveta staršev:
1. KAROLINA ŠTEFANEC, karolina.stefanec@gmail.com
2. SARA ZELKO, meandi4@gmail.com
3. PEČNIK JERNEJ, lotmerk@gmail.com

Predstavniki šole:
1. BOJAN ZELENJAK (predsednik); bojan.zelenjak@gssol.si
2. SIMON KRAMBERGER (namestnik predsednika); simon.kramberger@gssol.si
3. ANA GERM; ana.germ@gssol.si
4. JANEZ MUNDA; munda.janez@gssol.si
5. DANIJEL BLAGOVIČ; danijel.blagovic@gmail.com