Skok na osrednjo vsebino

Varnost ter pravice in dolžnosti učencev
Varnost učencev Šola poskrbi za varnost učencev s tem, da je objekt, učila, oprema in naprave v skladu z veljavnimi normativi in standardi, ki zagotavljajo varno izvajanje dejavnosti. Oblikuje oddelke […]
Glasbena šola Slavka Osterca Ljutomer, 06.10.2021

Varnost učencev

Šola poskrbi za varnost učencev s tem, da je objekt, učila, oprema in naprave v skladu z veljavnimi normativi in standardi, ki zagotavljajo varno izvajanje dejavnosti.
Oblikuje oddelke in skupine učencev v skladu z normativi in standardi za glasbene šole.
V prostorih šole in na šolskih površinah je prepovedano kajenje, uživanje alkohola, drog in drugih psihogenih sredstev. Prav tako je prepovedano njihovo prenašanje in razširjanje.

Pravice in dolžnosti učencev

• da obiskujejo pouk in pridobivajo kakovostno znanje;
• da se pri pouku upošteva njihova radovednost ter razvojne značilnosti, predznanje in individualne sposobnosti;
• da dobijo pri svojem delu sprotno, pravično in utemeljeno povratno informacijo;
• da sodelujejo pri ocenjevanju;
• da se lahko svobodno in brez negativnih posledic izrečejo o vseh vprašanjih iz življenja in dela šole, ki jih zadevajo;
• da so zaščiteni pred vsemi oblikami nasilja;
• da imajo zdravo, vzpodbudno in varno delovno okolje;
Dolžnosti učencev
• da redno in točno obiskujejo pouk in druge vzgojno- izobraževalne dejavnosti;
• da upoštevajo pravila hišnega reda;
• da spoštujejo pravice drugih učencev in delavcev šole;
• da nastopajo na šolskih in drugih nastopih, določenih z izobraževalnim programom;
• da vnaprej obveščajo šolo in učitelja o drugih javnih zunajšolskih nastopih;
• da prispevajo k ugledu šole;
• da varujejo in ohranjajo premoženje šole, lastnino učencev in delavcev šole.

Učenec, ki ne izpolnjuje svojih obveznosti, je lahko izključen iz glasbene šole. O izključitvi učenca odloča učiteljski zbor. Učenec je lahko izključen iz glasbene šole tudi v primeru, če starši ali skrbniki ne plačujejo prispevka – šolnine, ki ga določi Svet zavoda. V tem primeru o izključitvi odloča ravnatelj. Učenec je dolžan nastopati na nastopih, ki jih šola organizira v skladu z izobraževalnim programom. Če učenec nastopa na drugih javnih nastopih izven organizacije glasbene šole, je dolžan o tem obvestiti glasbeno šolo in pridobiti njeno soglasje.

Želimo, da učenci obiskujejo tudi koncerte, na katerih sami ne nastopajo ter ostale koncerte resne glasbe izven šole. Učenca, ki se odlikuje s svojim znanjem, uspehi ali drugim delom, glasbena šola lahko pohvali oziroma nagradi. O pohvalah in nagradah na predlog učiteljskega zbora odloča ravnatelj šole.

Hišni red

Dostopnost