Varnost ter pravice in dolžnosti učencev
Varnost učencev Šola poskrbi za varnost učencev. Oblikuje oddelke in skupine učencev v skladu z normativi in standardi za glasbene šole. Skrbi, da so objekti, učila, oprema in naprave v skladu z veljavnimi normativi in standardi, ki zagotavljajo varno izvajanje dejavnosti. V prostorih šole in na šolskih površinah je prepovedano kajenje, uživanje alkohola, drog in […]
Glasbena šola Slavka Osterca Ljutomer, 24.07.2020

Varnost učencev

Šola poskrbi za varnost učencev.

Oblikuje oddelke in skupine učencev v skladu z normativi in standardi za glasbene šole.

Skrbi, da so objekti, učila, oprema in naprave v skladu z veljavnimi normativi in standardi, ki zagotavljajo varno izvajanje dejavnosti.

V prostorih šole in na šolskih površinah je prepovedano kajenje, uživanje alkohola, drog in drugih psihogenih sredstev. Prav tako je prepovedano njihovo prenašanje in razširjanje.

 

Pravice in dolžnosti učencev

Učenec je dolžan redno obiskovati pouk in izpolnjevati svoje dolžnosti v skladu s programom šole.

Pogoj za uspešno napredovanje učenca pri pouku instrumenta je razpolaganje z lastnim instrumentom.

Med letom se učenec lahko izpiše iz šole le na podlagi pisne vloge staršev. Izostanke učencev morajo starši opravičiti pisno ali ustno v treh dneh.

Učenec, ki ne izpolnjuje svojih obveznosti, je lahko izključen iz glasbene šole. O izključitvi učenca odloča učiteljski zbor. Učenec je lahko izključen iz glasbene šole tudi v primeru, če starši ali skrbniki ne plačujejo prispevka – šolnine, ki ga določi Svet zavoda. V tem primeru o izključitvi odloča ravnatelj. Učenec je dolžan nastopati na nastopih, ki jih šola organizira v skladu z izobraževalnim programom. Če učenec nastopa na drugih javnih nastopih izven organizacije glasbene šole, je dolžan o tem obvestiti glasbeno šolo in pridobiti njeno soglasje.

Želimo, da učenci obiskujejo tudi koncerte, na katerih sami ne nastopajo ter ostale koncerte resne glasbe izven šole. Učenca, ki se odlikuje s svojim znanjem, uspehi ali drugim delom, glasbena šola lahko pohvali oziroma nagradi. O pohvalah in nagradah na predlog učiteljskega zbora odloča ravnatelj šole.

 

 

Velikost pisave
Kontrast